دوره و شماره: دوره 9، شماره 36، زمستان 1393، صفحه 1-247 
11. نقش راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در نشانه‌های شخصیت مرزی

صفحه 209-226

تورج هاشمی؛ نسیم عبداللهی هریس؛ مجید محمودعلیلو؛ نعیمه ماشینچی عباسی