اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر یوگا در بهبود نشانه‌های بی‌خوابی ثانویه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بین‌المللی امام‌رضا(ع)

2 دانشگاه آزاد اسلامی, واحد تبریز

3 دانشگاه بین‌المللی امام رضا( ع)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی یوگا در درمان بیخوابی انجام شد. روش پژوهش حاضر نیمه­آزمایشی با استفاده از طرح پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مراجعان با تشخیص بی­خوابی به مراکز درمان روانپزشکی شهر تبریز در سال 1392 بودند که 60 نفر از آنها به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب  و به روش تصادفی در دو گروه جایگزین شدند. افراد گروه آزمایش به مدت 5 ماه تحت تمرین با یوگا قرار گرفتند. یکبار قبل از اجرای تمرین یوگا و یک بار بعد از اتمام دوره از هر دو گروه پیش­آزمون و پس آزمون به­عمل آمد. ابزار گردآوری داده­ها از پرسشنامه مشخصات فردی، پرسشنامه شاخص کیفیت خواب، پرسشنامه افسردگی و اضطراب بک بود. نتایج نشان داد یوگا در بهبود کیفیت خواب، کاهش افسردگی و اضطراب موثر است. بنابراین می­توان از یوگا به­عنوان درمانی کم­هزینه، قابل یادگیری و آسان برای درمان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectivness of Mindfulness based on Yoga in the Improvement of Secondary Insomnia

نویسندگان [English]

  • Roghayyeh Kiani 1
  • Parichehr Ahmadi 2
  • Simin Jafari 3
چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the effectiveness of Yoga in the treatment of secondary insomnia.  It was a kind of quasi-experimental study with pretest-posttest and control group. The population of this study was all of individuals with insomnia diagnosis who were referred to Tabriz psychiatric clinics in 2014. Using convenience sampling 60 people were selected and were assigned in two groups.
The experimental group was provided with Yoga treatment for about 5 months. The pretest and posttest were carried out before and after the treatment. The demographic questionnaire, sleep quality index as well as and Beck depression and anxiety questionnaires were used for data collection. Results of the study showed that Yoga was effective in the improvement of sleep quality, decreasing depression and anxiety. Thus it could be used as a kind of and easy to learn treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Yoga
  • Insomnia
  • depression
  • Anxiety