پیش‌بینی‌کننده‌های نگرش نوجوانان به رفتار خرابکارانه: نقش مؤلفه‌های ازخودبیگانگی روانی و کیفیت دلبستگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه ازخودبیگانگی روانی و کیفیت دلبستگی با نگرش به رفتارهای خرابکارانه در دانش­آموزان دبیرستانی انجام شد. روش پژوهش، توصیفی از نوعِ همبستگی و شرکت­کنندگان شامل 320 دانش­آموز (176 دختر و 144 پسر) پایه سوم دبیرستان بودند که به روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه ازخودبیگانگی روانی "ملوین سیمن‌ (1959)"، پرسشنامه رفتار خرابکارانه و سیاهه دلبستگی به والدین و همسالان "آرمسدن و گرینبرگ (1987)" بود. نتایج نشان داد که مؤلفه­های اعتماد و ارتباط با والدین و همسالان رابطه منفی و مؤلفه بیگانگی از والدین و همسالان و هر پنج مؤلفه ازخودبیگانگی روانی رابطه­ای مثبت با نگرش به رفتارهای خرابکارانه داشتند. تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که متغیرهای احساس ازخودبیگانگی روانی، اعتماد به پدر، اعتماد به همسال، ارتباط با همسال و ارتباط با مادر توانستند واریانس نگرش به رفتار خرابکارانه را به­طور معنی­داری پیش­بینی کنند (87/0R2=). با توجه به نتایج حاضر، توجه به روابط دلبستگی برای مشاوران و خانواده­درمانگران در مواجهه با نوجوانان توصیه می­شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predictors of Adolescent’s Attitudes towards Vandalistic Behaviors: The Role of Psychological Alienation and Attachment Quality

نویسندگان [English]

  • Parvin Kadivar
  • Neda Afsharian
چکیده [English]

The present study aimed to examine the relationship between psychological self-alienation, attachment quality and attitudes towards vandalistic behaviors in high school students. This study was conducted with a correlation method and the study population included 320 students (176 females and 144 males) in third grade of high school who were selected through multi-stage cluster sampling. The psychological self-alienation questionnaire (Seeman, 1959), vandalistic behaviors questionnaire and the inventory of parent and peer attachment (Armsden & Greenberg, 1987) were applied. Results showed that there was a negative relationship between trusting parents and peers and vandalistic behaviors. Moreover, findings demonstrated that there was a positive relationship between alienation from parents and peers as well as all aspects of self-alienation had a positive relationship with vandalistic behaviors. The analyses of stepwise regression indicated that psychological self-alienation, trusting father and peers as well as relationship with mother and peers could significantly explain the variance of attitudes towards vandalistic behaviors (R2=.87) Hence, the counselors and family therapists are suggested to pay attention to attachment relationship while studying adolescents’ behaviors. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vandalistic behaviors
  • Psychological self-alienation
  • Attachment quality
  • Adolescence