اثر دگرگون‌سازی شغلی بر عملکرد تکلیفی و رفتار شهروندی سازمانی با میانجی-گری انگیزش شغلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر غیرمستقیم دگرگون­سازی شغلی بر عملکرد تکلیفی و رفتار شهروندی سازمانی از طریق انگیزش شغلی انجام گرفت. نمونه­ پژوهش شامل 157 نفر بود که به روش نمونه­گیری در دسترس از میان کارکنان شرکت نورد و لوله­ اهواز در سال 1391 انتخاب شدند. شرکت­کنندگان در این پژوهش پرسشنامه­های دگرگون­سازی شغلی (لاورنس، 2010)، انگیزش شغلی (رابینسون، 2004)، عملکرد تکلیفی (ویلیامز و اندرسون، 1991) و رفتار شهروندی سازمانی (پودساکف و همکاران، 1990) را تکمیل نمودند. ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق الگویابی معادلات ساختاری و جهت آزمودن اثرهای واسطه­ای از روش خودراه­انداز استفاده شد. شاخص­های برازندگی به­دست آمده نشان داد که الگوی پیشنهادی پژوهش از برازش خوبی برخوردار است. از بین روابط مستقیم، تنها رابطه­ مستقیم دگرگون­سازی شغلی با عملکرد تکلیفی غیرمعنادار بود که از الگوی پیشنهادی حذف شد. شاخص­های برازندگی به­دست آمده نشان داد که الگوی اصلاح شده نیز از برازش خوبی برخوردار است. یافته­ها نشان دادند که دگرگون­سازی شغلی هم به­طور مستقیم و هم از طریق انگیزش شغلی با رفتار شهروندی سازمانی، و فقط از طریق انگیزش شغلی با عملکرد تکلیفی رابطه دارد. دگرگون­سازی شغلی نه تنها اثر قابل توجهی بر انگیزش شغلی کارکنان دارد، بلکه به­واسطه­ آن بر عملکرد آن­ها نیز اثر می­گذارد. از این­رو سازمان­ها با به­کارگیری راهکارهای مناسب و فراهم آوردن بستر لازم جهت دگرگون ساختن شغل، نه تنها می­توانند انگیزه­ کارکنان خود را افزایش دهند، بلکه به­تبع آن می­توانند عملکرد آن­ها را نیز بهبود بخشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Job Crafting on Task Performance and Organizational Citizenship Behavior with Mediation of Work Motivation

نویسندگان [English]

  • Abdolzahra Naami 1
  • Fazlollah Shenavar 2
چکیده [English]

This study aimed to investigate indirect effect of job crafting on task performance and organizational citizenship behavior through job motivation. Using convenience sampling, 157 subjects were selected among Ahwaz rolling and pipe Mills Company in 1391. Participants completed questionnaires of job crafting (Laurence, 2010), job motivation (Robinson, 2004), task performance (Williams & Anderson, 1991) and organizational citizenship behavior (Podsakoff, et al. 1990). Evaluation of the proposed model was conducted by structural equation modeling and bootstrapping method was used for examining the intermediate effects testing. The obtained fitness indices showed that the proposed research model had a good fitness. Among direct relationships, only the relationship between job crafting and task performance was insignificant, which was eliminated from the proposed model. The obtained fitness indices demonstrated that the moderated model had also a good fitness. Findings demonstrated that job crafting was directly related to task performance. Besides, it was related to organizational citizenship behavior through job motivation; however, it was related to task performance only through job motivation.
Job crafting had not only a significant effect on employers’ job motivation, but also it impacted on their performance. Thus, organizations  using  appropriate  strategies  and  preparing  the
could increase their employees’ motivation, but also as a result, they could improve their performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job crafting
  • Work motivation
  • Organizational citizenship behavior
  • Task performance