دوره و شماره: دوره 9، شماره 35، آبان 1393، صفحه 1-236 
ارتباط عوارض خلقی قرص‌های خوراکی ترکیبی پیشگیری از بارداری با عوامل شخصیت

صفحه 49-66

فایقه حسین پور؛ لیلا نیسانی سامانی؛ مریم رسولیان؛ فرشته جهدی؛ فاطمه حسینی


رابطه طرحواره‌های ناسازگار اولیه با کمال‌گرایی: آزمون یک الگوی علّی

صفحه 81-97

حمزه سلمانپور؛ ابوالفضل فرید؛ صدیقه سلمان پور؛ ابوالفضل قاسم زاده


بازداری شناختی در اختلال وسواس شستشو: پارادایم بازداری بازگشت

صفحه 117-130

فاطمه شهامت ده سرخ؛ جواد صالحی فدردی؛ سیدامیر امین یزدی؛ علی طلایی


نقش عواطف مثبت و منفی در رضایت و عملکرد شغلی اعضای هیات علمی

صفحه 131-152

ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی؛ مهدی عباسی؛ منظر ملکی مرشت


اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر عملکرد خواندن و آگاهی واج‌شناختی در دانش‌آ-موزان نارساخوان

صفحه 189-210

محمدعلی نظری؛ شیوا تقی‌زاده؛ علی جهان؛ تورج هاشمی؛ میرمحمود میرنسب