دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1393، صفحه 1-322 

مقاله پژوهشی

رابطه استرس شغلی و کیفیت زندگی کاری معلمان تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی

صفحه 1-16

یعقوب بدری آذرین؛ فاطمه عبدوی؛ آزاده اکبرزاده


مدل استرس شغلی در محیط‌های آموزشی - دانشگاهی

صفحه 61-89

سیدصمد حسینی؛ حمدالله حبیبی؛ محمد حسن پور


تفاوت‌های جنسیتی در برآوردهای شخصی از هوش‌های چندگانه در جامعه دانشجویان

صفحه 91-110

اکبر رضایی؛ علی محمدزاده؛ جواد مصرآبادی؛ خلیل اسماعیل پور