دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، مرداد 1393، صفحه 1-258 

مقاله پژوهشی

رابطه یادگیری خودنظم داده شده و خودکارآمدی با پیشرفت ریاضی

صفحه 1-14

هاجر اندرخور؛ ایمان الله بیگدلی؛ سیاوش طالع پسند


نقش سیستم‌های مغزی-رفتاری و حساسیت پردازش حسی در ناگویی خلقی

صفحه 83-98

علی عیسی زاده گان؛ فرزانه میکائیلی منیع؛ نورین افراسیاب


نقش ادراک سیاست سازمانی بر استرس شغلی و رضایت شغلی با توجه به اثر میانجی حمایت ادراک شده سازمانی

صفحه 99-121

ابوالفضل قاسم‌زاده علیشاهی؛ عزت‌الله احمدی؛ منظر ملکی مرشت؛ محمد حسنی


فراتحلیل پیامدهای شناختی – تحصیلی دوزبانگی

صفحه 123-146

جواد مصرآبادی؛ رجب ربوی؛ جواد حاتمی؛ تورج هاشمی


نقش راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و روان‌نژندگرایی و برونگرایی در نشانه-های پانیک

صفحه 195-218

تورج هاشمی؛ مجید محمودعلیلو؛ سولماز حسین‌زاده؛ نعیمه ماشینچی عباسی