پیش‌بینی تغییرات سلامت عمومی دانشجویان بر اساس مولفه‌های هوش هیجانی و ابعاد کانون کنترل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه هوش هیجانی و ابعاد کانون کنترل با سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه تبریز در چهارچوب یک طرح همبستگی انجام گردید. 381 دانشجوی دانشگاه تبریز (195 دختر و 186 پسر) در این پژوهش شرکت کردند. از دانشجویان خواسته شد مقیاس مقیاس کانون کنترل راتر (1966)، پرسشنامه سلامت عمومی و هوش هیجانی پترایدز و فارنهام (2001) را تکمیل کنند. برای تحلیل داده­های پژوهش از تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که منبع کنترل درونی رابطه مثبت و معناداری با سلامت عمومی دارد در حالی که منبع کنترل بیرونی رابطه منفی با سلامت عمومی داشت. بین منبع کنترل درونی با هوش هیجانی رابطه مثبت معنادار وجود داشت در حالی که منبع کنترل بیرونی با هوش هیجانی رابطه معنادار نداشت. هم­چنین، یافته­ها نشان داد از بین مولفه­های هوش هیجانی، مهارت­های شناختی به­طور معنی­داری قادر تغییرات سلامت عمومی را پیش­بینی کنند. بر اساس این یافته­ها می­توان نتیجه گرفت افرادی که از هوش هیجانی بالایی برخورداند و نیز افراد حائز کانون کنترل درونی از نظر سلامت عمومی در وضعیت بهتری قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting the Changes of Students’ General Health Based on Emotional Intelligence and Dimensions of Locus of Control

نویسندگان [English]

  • Yousef Rezapour 1
  • Maryam Abedini 2
  • Samereh Asadi 1
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the relationship between emotional intelligence, dimentions of locus of control and general health in students of Tabriz University, which was conducted with a correlation method. 381 students of Tabriz University (195 female and 186 male) were included in this study. They were asked to complete the Rotter (1966), locus of control scale general health questionnaire and Petrides and Furnham (2001) emotional intelligence scale. Data were analyzed using regression method. Results showed that there was a positive and significant relationship between internal locus of control and general health, while there was negative relationship between external locus of control and general health. There was a positive and significant relationship between internal locus of control and emotional intellignce, however, no significant relationship was found between external locus of control and emotional intellignce. Also, results demonstrated that among components of emotional intelligence, cognitive skills could significantly predict the changes of general health. Hence, it could be concluded that people with high levels of emotional intelligence as well as those with internal locus of control are in the optimum l evel of general health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • General health
  • Emotional Intelligence
  • Internal locus of control
  • External locuse of control