تأثیر هیجانی موسیقی بر فشارخون و ضربان قلب در افراد مبتلا به فشارخون اساسی بر اساس ابعاد شخصیتی درون‌گرایی و برون‌گرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر هیجانی موسیقی با دو ریتم مختلف بر فشار خون و ضربان قلب بیماران مبتلا به فشار خون بالای اولیه براساس ابعاد شخصیتی درون­گرایی و برون­گرایی انجام شد.113 نفر از بیماران مرد مبتلا به فشار خون اساسی مراجعه­کننده به بیمارستان شهید مدنی شهرستان تبریز، مقیاس تجدیدنظر شده NEO-FFI فرم کوتاه را تکمیل نمودند و پس از احراز نمره مورد قبول در دو گروه درون­گرا و برون­گرا (هر گروه 30 نفر و مجموعاً 60 نفر) طبقه­بندی شدند (دامنه سنی 50-31 و میانگین 42 سال). در مورد گروه­ها، دو نوع موسیقی با دو ریتم آرام و تند در یک جلسه با فاصله زمانی نیم ساعت بین دو نوع موسیقی، اعمال شد. میزان فشارخون سیستولیک، دیاستولیک و ضربان قلب آزمودنی­ها قبل و پس از ارائه موسیقی اندازه­گیری و ثبت گردید. برای تحلیل داده­ها از تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد.نتایج نشان داد که بیماران برون­گرا کاهش بیشتری را در فشار خون سیستولیک نسبت به بیماران درون­گرا بعد از ارائه موسیقی با ریتم آرام به­دست آوردند و به­عبارتی هنگام ارائه موسیقی با ریتم آرام فشارخون سیستولیک بیماران برون­گرا نسبت به میزان آن در مرحله خط پایه کاهش بیشتری داشت. با اینکه موسیقی با ریتم تند بر روی شاخص­های فیزیولوژیکی موثر بود اما باعث به­وجود آمدن تفاوت­های معنی­دار در دو گروه نشد. بر اساس نتایج به دست آمده می­توان گفت که بیماران درون­گرا عواطف منفی بیشتری نسبت به بیماران برون­گرا تجربه می­کنند و این عواطف مـنفی باعث به­وجود آمدن تغییر کـمتر در فشارخون این بیماران نسبت به بیماران برون­گرا می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Emotional Effect of Music on Blood Pressure and Heart Rate in Patients with Essential Hypertension based on Introversion and Extraversion Personality Dimensions

نویسندگان [English]

  • Hasan Sabourimoghaddam 1
  • Jalil Babapour 1
  • babk Sadeghi 1
  • Naser Aslanabadi 2
  • Davod Ezzati 1
چکیده [English]

The present study investigated the music emotional effect on blood pressure and heart rate in patients with essential hypertension based on introversion and extraversion personality dimensions. 113 male patients with essential hypertension referred to shahid Madani Hospital in Tabriz city completed the NEO-FFI questionnaire and after obtaining acceptable scores were classified as introverted and extroverted groups (30 subjects in each group, age range 31-50, age mean 42). All groups received slow and fast rhythm of music in separate sessions with a half-hour interval between the two types of music. The blood pressure and heart rate were assessed before and after music induction. Data were analyzed by multivariate analysis of covariance. Results showed that compared with introvert patients extrovert patients obtained lower scores in systolic blood pressure after presenting music with slow rhythm. In other words, in extrovert patients, during the presentation of music with sloworhythm, the rate of systolic blood pressure decreased more than the baseline. Although the fast rhythm music
 
was effective in physiological indices, it did not cause significant differences in two groups. Based on the obtained results it could be suggested that introvert patients experience negative emotions more than extravert patients and negative emotions cause less change in blood pressure in these patients compared with extrovert patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Music
  • Blood Pressure
  • Heart rate
  • Introversion
  • extraversion