اثر تمرین شناختی بر کارایی شبکه کنترل اجرایی توجه و سرعت پردازش (با رویکرد نظریه هب)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهیدبهشتی تهران

2 دانشگاه شهید بهشتی تهران

3 دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرین شناختی با تکالیف حافظه کاری بر کارایی شبکه عصبی کنترل اجرایی توجه و سرعت پردازش بازیکنان تنیس روی میز بود. بدین منظور، 20 شرکت‌کننده در دو گروه تمرینی شناختی و جفت شده قرار داده شدند. پیش و پس از هشت جلسه تمرینی از شرکت‌کننده‌ها آزمون شبکه‌های توجه به‌عمل‌آمد. نتایج تحلیل واریانس مکرر دو در دو تفاوت معناداری را بین دو گروه در هر دو عامل (کنترل اجرایی توجه، زمان واکنش) نشان داد. در عامل کنترل اجرایی گروه اول بهبود در کارایی شبکه را نشان داده در حالی که گروه دوم هیچ تغییری را نشان نداد. در عامل سرعت پردازش در هر دو گروه بهبود مشاهده شد، ولی در گروه تمرین شناختی بهبود بیشتری نسبت به گروه جفت شده مشاهده شد. با توجه به نتایج پژوهش، به نظر می‌رسد تمرین شناختی روی کارایی شبکه عصبی و سرعت پردازش تأثیر مثبتی دارد و این موضوع براساس نظریه هب نشانگر اثر افزایش یافته ارتباط درون شبکه‌ای و انعطاف­پذیری مغز به تکرار و تمرین است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Cognitive Training on Efficiency of Executive Control Network of Attention and Processing Speed (with Approach of Hebb’s Theory)

نویسندگان [English]

  • Zahra Fathi 1
  • Alireza Farsi 2
  • Seyyed mohammad kazem Vaez mosavi 3
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of cognitive training by working memory tasks on attention and processing speed executive control network efficiency among table tennis players. Therefore, 20 participants were divided into two group of training: cognitive and paired. Before and after training sessions (8 sessions), Attentional Networks Test (ANT) was performed. Results of repeated measure ANOVA 2×2 showed significant differences between two groups in each factor (attentional executive control reaction time). Cognitive training group showed improvement in executive control, while the second group did not. Processing speed was improved in both groups, however, the cognitive training group showed more improvement than the paired group. Based on the study results, it seems that cognitive training has positive effect on neural network efficiency and processing speed and according to Hebb’s theory, this issue indicates an increased effect of intra network communication and brain plasticity of as a result of repetition and practice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attentional networks
  • Executive control
  • Cognitive training
  • Visuospatial working memory
  • Processing speed
  • Reaction tim
  • Table tennis