بررسی رابطه آخرت نگری، هدفمندی در زندگی، امید و انگیزش تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه

2 دانشگاه مازندران

چکیده

از دیرباز پیشرفت تحصیلی مهم­ترین شاخص موفقیت فرد و نظام­های آموزشی محسوب شده است. از این رو، مطالعه پیش­بینی­کننده­های آن جزو مهم­ترین اولویت­های پژوهشی حوزه روانشناسی و تعلیم و تربیت به­شمار می­آید. بنایراین، هدف مطالعه حاضر تعیین نقش متغیرهای آخرت­نگری، امید، هدفمندی در زندگی و انگیزش تحصیلی در پیش­بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی بود. برای رسیدن به این مهم، 370 نفر از دانشجویان سال دوم به بالای دوره کارشناسی دانشگاه ارومیه از طریق نمونه­گیری چندمرحله­ای انتخاب شدند. آزمون آخرت­نگری، مقیاس امید اسنایدر، آزمون انگیزش تحصیلی والرند و همکاران و خرده­مقیاس هدفمندی در زندگی آزمون بهزیستی روانشناختی ریف مورد استفاده قرار گرفتند. معدل تحصیلی نیز به­عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شد. جهت تحلیل داده­­ها از رگرسیون سلسله­مراتبی استفاده شد. نتایج نشان داد متغیرهای آخرت­نگری (مولفه­های تعالی، تکلیف­گریزی و لذت­جویی)، هدفمندی در زندگی، امید و انگیزش تحصیلی (مولفه­های انگیزش درونی، بی­انگیزگی و نمره کل) قادرند به­طور معنی­دار عملکرد تحصیلی را پیش­بینی کنند. روی هم رفته می­توانند بیش از 64 درصد واریانس عملکرد تحصیلی را تبیین و پیش­بینی کنند. بر این اساس می­توان نتیجه گرفت متغیرهای شخصی غـیرشناختی قادرند همانـند متغیرهای شناختی پیشرفت تحصیلی دانشجویان را پیش­بینی نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Relationship between after life Beliefs, Purpose in Life, Hope, Academic Motivations and Academic Performance of Undergraduate Students

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Mikaeili 1
  • Nargess Nourizad 1
  • Soheila Hashemi 2
چکیده [English]

Academic achievement has long been considered as the most important indicator of the success of individuals and the educational systems. Thus, the study of its predictors is among the most important research priorities in the field of psychology and education.Therefore, the present study aimed to investigate the rote of hereafter beliefs, hope, and purposefulness in life and academic motivation in the prediction of academic performance undergraduate students. Therefore, 370 junior undergraduate students in Urmia University were selected through multistage sampling.Hereafter thought test, Schnieder's Hope scale, Vallerand et al academic motivation test life purposedfulness sub-scale of Ryff PsychologicalWell-Being were used. Grade Point Average (GPA) was also considered as education achievement index. Data were analyzed by hierarchical regression. Results showed that the hereafter thoughts (transcendence, duty evasion and enjoyment componenets), sense of purpose in life, academic motivation and hope (intrinsic motivation factors, lack of motivation, and total score) could significantly predict the academic performance. Altogether they could explain and predict more than 64% of the variance of academic performance. Hence, it could be concluded  that liken cognitive variables, non-cognitive personal factors could successfully predict student’s academic achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • After life Beliefs
  • Purpose in Life
  • Hope
  • Academic Motivations
  • academic performance