رابطه توانایی حل‌مسأله خانواده و باورهای غیرمنطقی با مشکلات و ناسازگاری‌‌زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

رضایت ‌زناشویی محور بسیاری از نظریه‌ها و پژوهش‌ها بوده است. رابطه بین توانایی حل‌مسأله و تفکرات منطقی نیز با بهداشت روانی مورد مطالعات زیادی قرار گرفته است. پژوهش حاضر، با هدف تعیین رابطه توانایی حل­‌مسأله خانواده و باورهای ‌منطقی با مشکلات و ناسازگاری ‌زناشویی صورت گرفت. نمونه‌ای از مردان و زنان متأهل (تعداد= 103؛ 50% مرد) که تاکنون به دادگاه خانواده مراجعه نداشتند، به روش نمونه‌گیری در دسترس، انتخاب شدند و چهار پرسشنامه حل مسأله خانواده، تفکرات منطقی، فهرست مشکلات زناشویی و مقیاس سازگاری زن و شوهر را تکمیل کردند. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین متغیرهای حل‌مسأله خانواده باورهای غیرمنطقی با مشکلات‌ زناشویی و ناسازگاری‌ زناشویی روابط معنی­داری وجود دارد (001/0p<). نتایج دو رگرسیون سلسله­مراتبی نشان دادند که پس از کنترل اثر جنسیت، سن، تحصیلات، نوع ازدواج، طول دوران‌ عقد، طول ازدواج، تعداد فرزندان، افزایش توانایی حل‌مسأله خانواده و باورهای منطقی با کاهش میزان مشکلات و ناسازگاری‌ زناشویی همراه است. نتایج پیشنهاد می‌کند که توانایی حل‌مسأله خانواده و باورهای منطقی در رضایت زناشویی از اهمیت زیادی برخوردار است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Family Problem-Solving and Irrational Thinking on Marital Problems and Maladjustment

نویسندگان [English]

  • Zeinab Azadi
  • Seyyed Ali Kimiaei
  • Sakineh Abbasi
چکیده [English]

Marital satisfaction has been the subject of many theories and studies. The relationship between problem-solving ability, rational thinking and mental health has also been extensively studied. The present study examined the relationship between problem-solving ability, rational thinking, as well as marital problems and maladjustments. Using convenience sampling, married participants (N=103; 50% male), with no history of legal problems with their spouse, were selected. They completed four scales in cluding family problem-solving; irrational beliefs questionnaire (IBQ); and marital problems checklist as well as Dyadic Adjustment Scale (DAS). Results of pearson correlation coefficient showed that there were significant relationships among family problem-solving, irrational thinking and marital problems and maladjustments. Besides, findings of two hierarchical regression method showed that controlling the effects of age, gender, education, marriage type length of the spouses familiarity as fiancés, length of their marriage, and the number of children, family problem solving abilities and their rational beliefs could negatively predict their marital problems and maladjustments. The results suggest that spouses’ problem solving abilities and rational thinking play an important role in marital satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family problem-solving
  • Irrational thinking
  • Marital problems
  • Marital maladjustment