پیش‌بینی تغییرات رفتارهای بهداشتی بر اساس متغیرهای احساس انسجام، خودکارآمدی کلی، خوش‌بینی و بدبینی در جمعیت دانشجویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

هدف پژوهش حاضر، پیش­بینی تغییرات رفتارهای بهداشتی بر اساس متغیرهای احساس انسجام، خودکارآمدی کلی، خوش­بینی و بدبینی در جمعیت دانشجویی  بود. در این پژوهش  نمونه­ای به تعداد 135 نفر به روش نمونه­گیری در دسترس از میان دانشجویان کارشناسی ارشد دختر دانشگاه تبریز انتخاب شد. جهت اندازه­گیری مولفه رفتار های بهداشتی از مقیاس رفتارهای بهداشتی پلانگ، مولفه­ احساس انسجام پرسشنامه احساس انسجام آنتونووسکی، مولفه­ خودکارآمدی کلی از پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران و مولفه­ خوش­بینی بدبینی مقیاس خوش­بینی و بدبینی توسط چانگ و همکاران استفاده شد. داده­ها با استفاده از تحلیل رگرسیون همزمان تحلیل گردید. نتایج تحقیق نشان داد رابطه­ احساس انسجام با رفتارهای بهداشتی مثبت و معنی­دار است (01/0P<). متغیرهای مدیریت­پذیری و معناداری احساس انسجام پیش­بینی­کننده­های خوبی برای رفتارهای بهداشتی بودند. رابطه بدبینی با رفتارهای بهداشتی مثبت، ولی از نظر آماری غیرمعنی­دار است. خوش­بینی با رفتارهای بهداشتی، رابطه منفی و غیرمعنی­دار دارد. نتایج پژوهش، حاکی از آن است که احساس انسجام، خودکارآمدی کلی، خوش­بینی بدبینی می­تواند رفتارهای بهداشتی را پیش­بینی کند فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of the Changes of Health Behaviors based on the Sense of Coherence, Self-efficacy, Optimism and Pessimism in Students

نویسندگان [English]

  • Mansour Beyrami
  • Samereh Asadi
  • Maryam Hosseini Asl
چکیده [English]

This study aimed to predict the changes of health behaviors based on the sense of cohesion, general self-efficacy, optimism, and pessimism variables in students.  In this study, using convenience sampling, 135 female M.A students were selected from University of Tabriz. Data were collected through Plang health behaviors scale, Antonovsky sense of coherence questionnaire, Shrr et al general self-efficacy scale and Chang et al optimism and pessimism scales and were analyzed by simultaneous regression method.  The results showed there was a positive and significant relationship between sense of coherence and health behaviors (P<.01). Besides, manageable and meaningful variables of sense of coherence were good predictors of health behaviors. There was a positive and non-significant relationship between pessimism and health behaviours. Moreover, there was a negative and insignificant relationship between optimism and health behaviours. Results suggest that sense of coherence, general self-efficacy, optimism, pessimism could predict health behaviour.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health behavior
  • Sense of coherence
  • General self- efficacy
  • Optimism
  • Pessimism