دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، بهمن 1386 

مقاله پژوهشی

مقایسة مؤلفه‌های آزاردیدگی در دختران فراری و عادی شهر تهران

صفحه 1-13

هادی بهرامی احسان؛ سحر طهباز حسین‌زاده


مطالعة عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستان‌های سراسر کشور در سال تحصیلی 84-1383

صفحه 81-104

جواد کاوسیان؛ محمد نقی فراهانی؛ پروین کدیور؛ عباس هومن؛ مهرناز شهرآرای؛ ولی اله فرزاد