تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش شدت علائم اختلال رفتار مقابله‌ای و بی‌اعتنائی (ODD) دانش‌آموزان پسر هشت تا 10 ساله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه شاهد

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان اثربخشی آموزش مهارت­های زندگی بر کاهش شدت علائم اختلال رفتار مقابله­ای و بی­اعتنائی دانش­آموزان پسر هشت تا ده سالة شهرستان نـهاوند بوده است. نمونه­گیری در دو مرحلة تصادفی و مبتنی بر هدف صورت گرفت و در نهایت30 دانش­آموز که براساس فهرست رفتاری کودک (CBCL) و فرم گزارش معلم (TRF)، ODD تشخیص داده شده بودند انتخاب شده و به شـکل تصادفی به دو گروه آزمایش (n=15) و گواه (n=15) تقسیم شـدنـد. سپس آموزش مهارت­های زندگی به مدت 5/2 ماه در 10 جلسة آموزشی 120 دقیقه­ای برای آزمودنی­های گروه آزمایش اجرا شد. در پایان دورةٔ آموزش و دو ماه پس از آن، همه آزمودنی­ها دوباره به کمک ابزارهای یاد شده ارزیابی شدند. در مرحلة بعد داده­های قبل و بعد از آموزش و پیگیری با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. تحلیل داده­ها نشان داد که گروه آزمایشی در مقایسه با گروه گواه، پس از پایان جلسات آموزش مهارت­های زندگی، براساس ارزیابی جداگانة والد و معلم، کاهش معناداری در نمرات شدت علائم اختلال رفتار مقابله­ای و بی­اعتنائی پیدا کرده است (001/0P<). بررسی پیگیری نیز نشان داد که بهبودهای به دست آمده از آموزش دو ماه پس از پایان آموزش نیز همچنان حفظ شده است (001/0P<). این نتایج نشان می­دهند که آموزش مهارت­های زندگی روش سودمندی جهت کاهش شدت علائم اختلال رفتار مقابله­ای و بی اعتنائی در کودکان مبتلا می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of the Life Skills Training on Children 8-10 years old with Oppositional Defiant Disorder (ODD)

نویسندگان [English]

  • Mansour Beyrami 1
  • Elnaz Pourahmadi 2
  • Mohsen Jalali 3
چکیده [English]

The effects of the life skills trainingin children 7-10 years old with oppositional defiant disorder (ODD) was investigated in this study. Five schools were randomly selected from schools of Nahavand city. 30 children who had received scores above of cut-point on oppositional defiant disorder subtest of Child Behavioral Checklist (CBCL) were selected. The teachers confirmed children’s problems by applying Teacher Report Form (TRF). Subjects were divided into Control and Experimental groups. Experimental group received Life Skills Training for 10 weeks, single a week sessions lasted two hours. Upon the completion of the training and after two months, CBCL and TRF were administered as a post-test to both groups of mothers and teachers. The results were analyzed using Multivariate Analysis of Variance procedure and indicated that parents and teachers in the experimental group reported a significant decrease in signs of oppositional defiant disorder as compared to the control group. The new findings can have clinical applications in prevention and treatment of child behavior disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The life skills training
  • oppositional defiant disorder
  • children CBCL
  • TRF