هنجاریابی پرسشنامه کوتاه نشانه‌های بیماری (BSI)برای اهداف تشخیصی در موقعیت‌های مشاوره‌ای و درمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی

2 استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف این پژوهش هنجاریابی یک فرم‌کوتاه ایرانی از پرسشنامه SCL-90-R1 بر روی دانشجویان بود. برای این منظور یک فرم 51 آیتمی از مجموعه آیتم‌های این پرسشنامه، که به نظر می‌آمد، مُعرف ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه اصلی باشند، انتخاب و مورد بررسی قرار‌گرفتند. تعداد 459 نفر به عنوان گروه نمونه، با استفاده از روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای، از بین دانشجویان دانشگاه‌های استان‌های آذربایجان‌شرقی و غربی انتخاب شدند. روش پژوهش حاضر اکتشافی بوده که بر اساس روش‌های روان‌سنجی انجام گرفته است. مشخصات پرسشنامه BSI2، شامل اعتبار و روایی آن مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی اعتبار از دو روش اعتبار بازآزمایی و همسانی‌درونی (آلفای‌کرونباخ) استفاده شد. آلفای‌کرونباخ برای مقیاس‌ها بین 59/0 و 84/0 و برای کل آزمون برابر 95/0 بود. برای روایی از روش روایی ملاکی (همبستگی مقیاس های پرسشنامه SCL – 90 – R با پرسشنامه BSI) استفاده شد. نتایج نشان داد که همبستگی معنی‌داری بین مقیاس‌های دو پرسشنامه (بین 9/0 و 98/0) وجود دارد. اعتبار بازآزمایی برای 9 مقیاس نیز بین 75/0 و 91/0 بود. نهایتاً با استفاده از آزمونt  گروه‌های مستقل میانگین نمرات دانشجویان دختر و پسر در هر یک از مقیاس‌ها با هم دیگر مقایسه شد و نتایج نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین مقیاس‌های شکایات‌جسمانی (Som)، حساسیت در روابط متقابل (Ins)، افسردگی (Dep)، اضطراب (Anx)، ترس مرضی (Phob)، افکار پارانوییدی (Par) وجود دارد و در همه موارد مذکور میانگین نمرات دانشجویان دختر بالاتر از دانشجویان پسر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Standardization of a Brief Symptom Inventory (BSI) for Diagnostic Aims in Consultant and Therapeutic Situations

نویسندگان [English]

  • Jafar MAMAGHANI 1
  • Gholamhossein JAVANMARD 2
چکیده [English]

The purpose of this study was selecting, normalization and standardization of Iranian SCL-90-R. 51 items that seemed to represent all psychometric characteristics of this inventory were selected and investigated. 459 students as a sample group were selected by using multi-stage clustering method from students of Eastern and Western Azerbijan Universities. The research method of this study was exploratory Psychometric characteristics of Brief Symptom Inventory (BSI), including reliability and validity. The methods of test-retest and internal consistency (Cronbach's alpha) were used to obtain reliability. Cronbach's alpha was between 0/59 to 0/84 and for all scales was 0/95. Criterion validity (correlation of SCL-90-R scales and BSI inventory scales) was used for validity. Correlation between two inventory scales was significant (0/9-0/98). Also test-retest reliability for 9 scales was between 0/75-0/91. Eventually by using T-test independent groups, range of each scales for male and females were compared and results indicated that differences between Som, Ins, Dep., Anx, Phob, and Par scales were significant and range of each scales for females was higher than for males.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Normalization
  • SCL-90-R, BST
  • students