دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، آبان 1386 

مقاله پژوهشی

بررسی مهارت تفکر انتقادی دانشجومعلمان مراکز تربیت معلم تبریز

صفحه 1-24

رحیم بدری‌گرگری؛ اسکندر فتحی‌آذر؛ سیدداود حسینی‌نسب؛ محمد مقدم


پیش‌بینی صمیمیت اجتماعی براساس سبک‌های هویت، تعهد هویت و جنسیت

صفحه 51-81

زهره دانشورپور؛ زیبا غنایی؛ امید شکری؛ حسن رضا زین‌آبادی