بررسی تأثیر ادراک مفهوم خداوند بر احساس افسردگی، اضطراب و تنیدگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی دانشگاه شاهد

2 عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مفهوم خداوند، تحول و شکل‌گیری دین‌داری شخصی افراد را تعیین می‌کند. و در طول دهه گذشته، بیش از هر مفهوم مذهبی دیگر، مورد بررسی پژوهش‌گران قرار گرفته است (هاید، 1990). تأثیر ادراک افراد از مؤلفه‌های مختلف این مفهوم بر بهداشت‌ روانی افراد توجه بسیاری از متخصصان روان‌شناسی، را به خود جلب نموده است. پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی تأثیر ادراک مفهوم خداوند بر احساس تنیدگی، اضطراب و افسردگی صورت گرفته است. بدین منظور نمونه‌ای مشتمل بر 251 نفر از دانشجویان با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه‌های مفهوم خداوند گورسوچ و مقیاس DASS  مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای بررسی داده‌ها ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون گام به گام و تحلیل واریانس یک‌طرفه به کار‌گرفته شد نتایج حاصل از تحلیل یافته‌ها نشان داد که ادراک خداوند به عنوان نیک‌خواه،  ارزش‌مند و لایتناهی با افسردگی رابطه منفی و ادراک خدای نامربوط و خدای تنبیه‌گر با افسردگی رابطه مثبت داشت. تنیدگی نیز با ادراک آزمودنی از خداوند به عنوان خداوند لایتناهی رابطه منفی  و با مؤلفه خداوند تنبیه‌گر رابطة مثبت داشت. همچنین ادراک آزمودنی از خداوند به عنوان خداوند تنبیه‌گر با اضطراب رابطه مثبت داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Individual’s Perception of God Concept on Stress, Anxiety and Depression

نویسندگان [English]

  • Razieh Nasirzadeh 1
  • Kazem Rasoolzadeh Tabatabai 2
چکیده [English]

The concept of God has often been considered crucial in the development and form of an individual’s personal faith and has been studied more than any other religious concept during past few decades (Hyde,1990). Due to the effect of individual’s perception of different elements, this concept has drawn many psychologists’ attention concerning mental health. 
The goal of this study was to investigate the influence of Individual’s perception of God on Stress, Anxiety and Depression. For this purpose, a sample of 251 college students was selected through stratified random sampling. Gorsuchs’ God concept questionnaire and DASS scale were used for data collection. Pearson’s correlation coefficient, step-by-step regression and one-way ANOVA were used for data analysis. The results showed that: there are positive relationships between benevolent and valuable God concept with depression. Also, there are negative relationships between irrelevant, punishing God concept and depression. There are positive relationships between punishing God concept and stress. And there are negative relationships between Stress and benevolent God concept. And there are positive relationships between punishing God concept and anxiety. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • God concept
  • depression
  • Anxiety
  • stress