دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، اردیبهشت 1386 
بررسی یادآوری خاطرات در بیماران افسرده، مانیک و افراد بهنجار

صفحه 19-33

عزت ا... احمدی؛ مجید محمودعلیلو؛ سیاوش شیخ‌علیزاده


بررسی الگوهای فعالیت الکتریکی مغز در واکنش به محرک‌های عاطفی با توجه به صفات شخصیتی برون گرایی و نورزگرایی

صفحه 71-92

شاهرخ مکوند حسینی؛ پرویز آزاد فلاح؛ کاظم رسول‌زاده طباطبایی؛ حسن قنادیان لادانی