دوره و شماره: دوره 4، شماره 16، بهمن 1388 

مقاله پژوهشی

بررسی نقش عوامل تعیین‌کننده در سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه تبریز

صفحه 1-19

جلیل باباپورخیرالدین؛ فهیمه طوسی؛ عیسی حکمتی


نظریه ذهن: تحول و رویکردها

صفحه 85-115

زینب خانجانی؛ فاطمه هداوند خانی