دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، اردیبهشت 1388 

مقاله پژوهشی

رابطه‌ی ابعاد شخصیت و جهت‌گیری مذهبی

صفحه 1-14

هادی بـهرامی احسان؛ سعید پورنقاش تهرانی


بررسی تأثیر تقلید حرکتی غیرگفتاری بر طول گفته‌ی کودکان 3 تا 9 ساله مبتلا به اوتیسم

صفحه 103-115

سیدمجید رفیعی؛ منصور بیرامی؛ حسن عشایری؛ تورج هاشمی؛ پریچهر احمدی


بررسی عوامل شخصیتی، محیطی و سبک حل مسأله مؤثر بر فرار دختران از منزل

صفحه 139-159

زلیخا قلی زاده؛ عباس بخشی پور؛ جلیل باباپورخیرالدین