بررسی نقش عوامل تعیین‌کننده در سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد روانشناسی- مدرس دانشگاه جامع علمی- کاربردی

3 کارشناس ارشد روانشناسی

چکیده

هدف مطالعة حاضر بررسی نقش عوامل تعیین­کننده در سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه تبریز بود. بدین منظور 384 دانشجو (212 پسر، 172 دختر) از بین دانشجویان دانشگاه تبریز به روش تصادفی خوشه­ای چندمرحله­ای انتخاب شده و سپس پرسشنامة سلامت اجتماعی کی­یس را تکمیل نمودند. برای تجزیه و تحلیل داده­های به دست آمده، از روش تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون t گروه­های مستقل استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که بین دانشجویان رشته­های مختلف فقط در خرده­مقیاس شکوفایی اجتماعی در سطح 05/0­p< تفاوت معناداری وجود دارد. بررسی­های بیشتر نشان داد که دانشجویان گروه علوم انسانی خودشکوفایی اجتماعی بیشتری از گروه فنی- مهندسی نشان می­دهند. نتایج تحلیل داده­های مربوط به متغیرهای قومیت، تحصیلات والدین و وضعیت اجتماعی- اقتصادی نشان داد که متغیرهای مذکور تأثیری بر سلامت اجتماعی دانشجویان مورد مطالعه ندارند. همچنین در زمینة متغیر جنسیت، نتایج آزمون t حاکی از آن است که بین دختران و پسران در هیچ­یک از خرده­­مقیاس­های سلامت اجتماعی تفاوت وجود ندارد، یعنی جنسیت تأثیری بر سلامت اجتماعی دانشجویان ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Determinant Factors Role of Students’ Social Well-Being

نویسندگان [English]

  • Jalil Babapour Kheiroddin 1
  • Fahimeh Toosi 2
  • Issa Hekmati 3
چکیده [English]

The purpose of present study was to study students' social well-being and role of its determinant factors.
To this purpose 384 students (212 boys and 172 girls) were selected from Tabriz University by multi stage cluster sampling and completed Keyes social well-being questionnaire. One-way analysis of variance and independent t-test were used for data analysis. 
Results showed that there is significant difference between human sciences and technical science students in social self-actualization and not in other subscales of social well-being. Other findings showed that there is no difference between student’s races, parent education and socio-economic status in total social well-being and its subscales. Also results showed that there is not significant difference between boys and girls in total social well-being and its subscales.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social well-being
  • determinant factors
  • students