هنجاریابی پرسشنامة 6 عاملی شخصیت HEXACO-PI-R در دانشجویان ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه اصفهان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

2 دانشیار دانشگاه اصفهان

3 استاد دانشگاه اصفهان

چکیده

در این مقاله پرسشنامه­ی 6 عاملی شخصیت HEXACO-PI-R که از مطالعات فرهنگ واژگان ساختار شخصیت در 7 کشور جهان استخراج شده است از نظر ساختار عاملی، پایایی و اعتبار مورد بررسی قرار گرفته است. پرسشنامه­ی شخصیتی 6 عاملی HEXACO-PI-R دارای 24 مقیاس صفات است و 6 عامل شخصیتی صداقت- فروتنی (H)، هیجان‌پذیری (E)، برون‌گرایی (X)، توافق (A)، وظیفه‌شناسی (C) و باز بودن به تجربه (O) را در بر می‌گیرد.
این مطالعه از نوع زمینه­یابی بوده و جامعة آماری پژوهش را دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه­های وزارت علوم و فناوری تشکیل می‌دادند. نمونة مورد مطالعه 711 نفر دانشجو (302 نفر مذکر و 409 نفر مؤنث) از 5 دانشگاه کشور (شهید بهشتی، اصفهان، تبریز، کرمان و شهرکرد) بودند. در این مطالعه همچنین ساختار 6 عاملی پرسشنامة HEXACO-PI-R در دانشجویان ایرانی مورد تأیید قرار گرفت. همچنین همه­ی مقیاس­های پرسشنامة پایایی‌های درونی بالایی منطبق بر ساختار 6 عامل فرض شده و اعتبار همگرای کافی با متغیرهای خارجی نشان دادند. این مطالعه نشان داد که پرسشنامة 6 عاملی شخصیت HEXACO-PI-R ابراز مناسبی برای سنجش ابعاد مختلف شخصیت در جامعة دانشجویی کشور است. بررسی اعتبار این پرسشنامه در سطح جمعیت عمومی پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Standardization of Revised HEXACO Personality Inventory (HEXACO-PI-R) in Iranian Students

نویسندگان [English]

  • Hasan Panahali 1
  • Hamidtaher Neshatdoost 2
  • Hissein Moolavi 3
چکیده [English]

In this paper, the validity, reliability and structure of Revised HEXACO personality inventory questionnaire which derived from seven worlds lexical studies of personality have been studied. The Revised HEXACO Personality Inventory (HEXACO-PI-R) consists of 24 personality trait scales that define the six personality factors named Honesty-Humility(H), Emotionality(E), Extraversion(X), Agreeableness (A), Conscientiousness (C), and Openness to Experience(O). This study was cross-sectional and involved a sample of 711 (302 men, 409 women) undergraduate students, from five universities including Shahid Beheshti, Isfahan, Tabriz, Kerman and Shahr Kord. All HEXACO-PI-R scales showed high internal consistency reliabilities confirmed to the hypothesized six-factor structure and showed adequate convergent validities with external variables. Also this study showed that the HEXACO-PI-R is valid tool for measuring different dimensions of personality in Iranian students. We recommend validity study of HEXACO-PI-R in general population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Validity
  • reliability
  • HEXACO-PI-R
  • Iranian students