اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر نگرش نسبت به مصرف سیگار در دانش-آموزان پسر سال اول متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی

2 استاد گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشیار پژوهشکده تعلیم و تربیت

چکیده

هدف از این پژوهش تعیین میزان اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر نگرش نسبت به مصرف سیگار است. جامعه­ی مورد مطالعه شامل کلیه­ی دانش­آموزان پسر پایه­ی اول منطقه­ی 2 شهر تبریز است. با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه­ای تک­مرحله­ای 48 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه­ی نگرش­ نسبت به مصرف سیگار استفاده شد و واقعیت درمانی گروهی در بین گروه آزمایشی طی 10 جلسه، هر جلسه به مدت یک ساعت و چهل و پنج دقیقه انجام پذیرفت و جهت تجزیه­و­تحلیل داده­ها از آزمون t گروه­های مستقل و آزمون t گروه­های همبسته استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که نگرش نسبت به مصرف سیگار دانش­آموزانی که واقعیت درمانـی گروهی در بین گروه آزمایشی را دریافت کرده­اند به طور معنی­دار و منفی، پایین­تر از نـگرش دانش­آموزانی است که واقعیت درمانی گروهی را دریافت نکرده­اند به عبارت دیگر واقعیت درمانی گروهی در کاهش نگرش مثبت بالای دانش­آموزان پسر نسبت به مصرف سیگار تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Group Reality Therapy in Attitude toward Smoking among Male Students of High School

نویسندگان [English]

  • Amir Panahali 1
  • Abdollah Shafiabadi 2
  • Ghodsi ahghar 3
چکیده [English]

The study aim is investigating the effectiveness of group reality therapy on attitude toward smoking among male students. Population includes male students in first year of high schools in Tabriz, area 2.48 person were selected as samples via mono stage cluster sampling.
In order to collect data, attitude toward smoking questionair was used. Experiment group received group realiting therapy one session every week, for one hour and Forty-five minutes for ten weeks. independendent and paired test were applied to analyze data.
Results showed that the attitude of students who received group reality therapy is significantly lower than the students who didn’t receive group reality therapy.
Group reality therapy has effection attitude toward cigarette smoking in male students and it leads to reduce high positive attitude toward smoking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Group reality therapy
  • Attitude toward smoking