دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، آبان 1388 
مقایسه‌ی اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری گروهی و مواجهه درمانی در اختلال اضطراب اجتماعی

صفحه 103-131

حسین داداش زاده؛ رخساره یزداندوست؛ بنفشه غرایی؛ علی اصغر اصغرنژاد