مقایسه اثر القاء خشم، غم و شادی در اسنادهای علی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

چکیده

مطالعة تأثیر القاء شده غم، خشم و شادی بر نظام اسنادی افراد موضوع پژوهش حاضر می­باشد. تصور می­شود که خُلق مثبت بیش از خُلق منفی سبب ایجاد اسنادهای مثبت و خشم بیش از خلق منفی سبب اسنادهای شخصی می­گردد. 120 نفر از دانشجویان که به صورت طبقه­ای متناسب با حجم از دانشکده­های مختلف دانشگاه اصفهان انتخاب گردیده بودند در جلسات القاء خلق شامل ترکیبی از فیلم و یادآوری خاطرات شرکت کرده و سپس به پرسشنامه مقیاس بعد اسنادی تجدیدنظر شده (مک اولی، دوکان و راسل، 1992) پاسخ دادند. برای تحلیل یافته­ها از t گروهای مستقل، تحلیل واریانس چندمتغیره و تک­متغیره و ضرائب همبستگی درونی ابزارها استفاده گردید. یافته­ها نشان داد که افراد در حال خوش قضاوت مثبت­تری راجع به افراد هدف می­انجامد و در حال ناخوش به ملامت رفتارهای نامطلوب افراد هدف می­پردازند که با این حال کمتر از خشم به اسناد شخصی می­انجامد. یافته­های پژوهش حاضر را می­توان در جهت رد نظریه پالایش روانی فروید مورد استفاده قرار داد زیرا خشم نه به پالایش بلکه به ویرانی و فـروپاشـی اسنادهای مثبت مـی­انجامد که بـه صورت مارپیچی باعث تـزاید خشم مـی­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effect of Sad, Anger, and Happy-induced Treatment on Causal Attributions

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Arizi 1
  • Flor Khayatan 2
چکیده [English]

The aim of the current research was to study the effect of sad, anger and happy-induced treatment on attributional system of persons.
It is hypothesized that positive mood cause more positive attributions than negative mood and anger cause more personal attribution than negative mood. 120 under graduate students were selected via stratiied random sampling from different faculties of Isfahan University and participated in mood-induced sessions included film and memorials. Then they were administered to Causal Dimension Scale (II) (Mc Auley, Duncan & Russel, 1992). To analyze data t-test for independent groups, Multivariate and univariate analysis of variance and inter correlations among variables were used. Hypothesises were confirmed. Findings indicated that people with good mood have more positive Judgment about targets while in disappointed state they criticize unfavorable behaviors of targets, but even in this state they use less personal attribution rather than anger. Findings could be used to refute catharsis theory of freud, because anger lead to destruction of positive attributions (not catharsis) that enhance anger in spiral form.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anger
  • Sad
  • happy
  • Caused attributions