ساختار عاملی نسخه‌ی ایرانی پرسشنامه‌ی طرحواره‌ی یانگ- فرم 232 سؤالی در یک نمونه‌ی غیربالینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

2 دکترای روانشناسی بالینی، استادیار دانشگاه شهید بهشتی

3 دکترای رواشناسی بالینی، استاد دانشگاه کالگری، کانادا

4 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی سگال

چکیده

هدف اصلی مطالعه­ی حاضر بررسی روایی سازه­ی نسخه­ی ایرانی پرسشنامه­ی طرحواره­ی یانگ- فرم 232 ماده­ای می­باشد. 824 دانشجوی مقطع کارشناسی به پرسشنامه­ی طرحواره­ی یانگ پاسـخ دادنـد. 671 نفر از این دانشجویان، پرسشنامه­ی افسردگی بک، پرسشنامه­ی اضطراب بک و پرسشنامه­ی سلامت روانی را نیز کامل کردند. تحلیل مؤلفه­های اصلی با چرخش اُبلیمین، 13 عامل قابل تفسیر را نشان دادند. این 13 عامل از همسانی درونی و پایایی آزمون - بازآزمون رضایت­بخشی برخوردار بودند. همچنین، عامل­های استخراج شده به طور مستقیم و معنی­داری با نمرات افسردگی، اضطراب و سلامت روانی ارتباط داشتند که حاکی از روایی همگرایی پرسشنامه­ی طرحواره­ی یانگ است. نتایج این مطالعه شواهد اولیه­ را در مورد روایی و پایایی رضایت بخش پرسشنامه­ی طرحواره­ی یانگ در جمعیت غیربالینی فراهم می­کند. اما، مطالعات آینده باید ویژگی­های روانسنجی این پرسشنامه را در جمعیت بالینی مورد بررسی قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of Young Schema Questionnaire in an Iranian Non-clinical Sample

نویسندگان [English]

  • Ladan Fata 1
  • Fereshteh Mootabi 2
  • Kit Dobson 3
  • Reza Moludi 4
  • Kaveh Zeaee 4
چکیده [English]

The purpose of the current study was to determine the psychometric properties of Young Schema Questionnaire (YSQ)-long form, in a non-clinical sample. 824 undergraduate students completed Young Schema Questionnaire. 671 students also completed BDI-II, BAI, and GHQ.
Principal component analysis with oblimin rotation revealed 13 components. Test-retest and internal consistency validity scores were acceptable. All 13 components were significantly correlated with BDI-II, BAI, and GHQ. The results of the current study are congruent with schema theory and also with studies indicating that YSQ is suitable for measuring early maladaptive schemas. Farsi version of YSQ is applicable in non-clinical sample. Further studies are necessary to determine the psychometric properties of YSQ in clinical population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Schema
  • factorial structure
  • Validity
  • reliability