بررسی یک مدل پیشنهادی برای پیشایندها و پیامدهای گذشت در ازدواج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران

2 کارشناس ارشد مشاوره خانواده

3 استادیار دانشگاه شهید چمران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، پیشنهاد مدلی از پیشایندها و پیامدهای مهم گذشت در جهت شناخت بهتر و کامل­تر مفهوم گذشت می­باشد. نمونه­ی مورد مطالعه در این پژوهش شامل 245 نفر مرد و 247 نفر زن بودند که از بین والدین دانش­آموزان دبیرستانی شهر اهواز با روش تصادفی چندمرحله­ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس گذشت صفت (TFS)، مقیاس اسناد ارتباطی (RAM)، شاخص کیفیت ازدواج (QMI)، مقیاس صفات همدلی باتسون (BEA)، خرده­مقیاس نگرش مذهبی پرسشنامه­ی رضایت زناشویی انریچ ENRICH))، پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) و خرده­مقیاس خشم فهرست تجدیدنظر شـده­ی علائم روانـی R-90SCL  می­باشند. برای ارزیابی مدل پیشنهادی از روش الگویابی معادلات ساختاری (SEM) و بر اساس نرم‌افزار AMOS ویرایش 7 استفاده شد. مدل ارزیابی شده از شاخص­های برازندگی خوبی برخوردار بود. بـر اساس نـتایج مدل معادلات ساختاری کیفیت مثبت زناشویـی هم بـه صورت مستقیم و هـم غـیرمستقیم از طریـق اسنادهای علی و مسؤولیت­پذیری باعث افزایش گذشت می­شود. اسنادهای علی نیز به صورت غیرمستقیم و از طریق اسنادهای مسؤولیت و همدلی موجب ارتقای گذشت می­شود. اسنادهای مسؤولیت نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم به­واسطه­ی همدلی باعث افزایش گذشت می­شود. همدلی نیز به­صورت مستقیم باعث افزایش گذشت می­شود. نگرش­های مذهبی نیز به­صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق اسنادهای مسوولیت باعث ارتقای گذشت می­شود. گذشت نیز باعث افزایش سلامت روانی و کاهش پرخاشگری در میان همسران می­شود. مضامین درمانی و آموزشی نتایج و مدل ارائه شده توسط پژوهش حاضر به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of a Proposed Model for Some Precedents and Outcomes of Forgiveness in Marriage

نویسندگان [English]

  • Reza Khojasteh-Mehr 1
  • Amin Koraei 2
  • Gholamreza Rajabi 3
چکیده [English]

The purpose of this study was to test the proposed model for some precedents and outcomes of forgiveness in marriage. The subjects of the study were 492 parents of high school students (husbands= 245; wives= 247) in Ahvaz. Participants completed Trait Forgivingness Scale (TFS), Relationship Attribution Measurement (RAM), Quality of Marriage Index (QMI), Batson Empathy Adjectives (BEA), religious attitude subscale of Enriching and Nurturing Relationship Issue, Communication and Happiness (ENRICH), General Health Questionnaire (GHQ) And Symptom Checklist 90- Revised (SCL-90). Amos-7 project software was applied for Structural Equation Modeling (SEM). The tested model had a good fit. Based on the tested structural equation modeling positive marital quality was predictive of forgiveness both directly and indirectly through responsibility and causal attributions. Moreover, causal attribution predicted forgiveness indirectly through responsibility attributions and empathy. Also responsibility attributions facilitated forgiveness both directly and indirectly through empathy. Besides, empathy directly predicted more forgiveness. Religious attitude were predictive of forgiveness both directly and indirectly through responsibility attributions. Likewise forgiveness was predictive of mental health and aggression directly. The results obtained and the models presented in this study are discussed in terms of their therapeutic and educational implications on forgiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • forgiveness
  • quality of marriage
  • empathy
  • Religious attitude
  • aggression
  • marriage