مقایسه‌ی عملکرد خانواده‌های دارای کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی (ADHD) با خانواده‌های دارای کودکان بهنجار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد روانشناسی

چکیده

علایم و نشانه­های اختلال نقص توجه/ بیش­فعالی می­تواند تعامل والدین و عملکرد خانواده را تحت تأثیر قرار دهد. هدف از پژوهش حاضر نیز مقایسة عملکرد خانواده های دارای فرزند پسر مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش­فعالی با گروه کنترل بوده است. بدین منظور 29 نفر از مادران کودکانی که با استفاده از مصاحبة بالینی و پرسشنامة CSI-4 تشخیص نقص توجه/ بیش­فعالی دریافت کرده­اند، ابزار سنجش خانواده را تکمیل کردند. این کودکان به صورت تصادفی خوشه­ای چندمرحله­ای از نواحی پنج­گانة آموزش و پرورش شهرستان تبریز انتخاب شده بودند. گروه مقایسه نیز شامل مادران کودکان عادی بود که کودکانشان از بین دانش­آموزان همان مدارس انتخاب شده و مادران از نظر سن، ابعاد خانواده و تحصیلات با گروه اصلی همتا شده بودند. تحلیل داده­های به دست آمده نشان داد که بین عملکرد خانواده در خانواده­های دارای کودک مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش­فعالی و گروه کنترل در بعد حل مسأله و پاسخدهی عاطفی در سطح 05/0>p، و آمیزش عاطفی در سطح 001/0>p و کنترل در سطح 001/ 0 تفاوت معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Family Functioning of Mothers with and without ADHD Children

نویسندگان [English]

  • Mansour Beyrami 1
  • Issa Hekmati 2
  • Mohsen Soudmand 2
چکیده [English]

ADHD symptoms may affect parent interaction and family function. The purpose present study was to compare family functioning in mothers with and without ADHD children. To this aim, mothers of 29 ADHD children that have diagnosed by clinical interview and CSI-4 questionere, completed Family Assessment Device (FAD). Children were selected by cluster random sampling from Tabriz education organization. Comparison group was including Non-ADHD children mothers that matched with ADHD mothers group in age, family dimension (number of family member) and education level.
Results showed that there are significant differences between family functioning of ADHD and non-ADHD mothers in problem solving, affective responsiveness, affective involvement and control dimension.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ADHD
  • Family function
  • Mother