نقش باورهای معرفت شناختی، سبک‌های تفکر، راهبردهای یادگیری در عملکرد تحصیلی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور مرکز تبریز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین باورهای معرفت­شناختی، سبک­های تفکر و راهبردهای یادگیری با عملکرد تحصیلی دانشجویان علوم انسانی دانشگاه پیام نور اجرا شد. به همین منظور تعداد 231 نفر از دانشجویان روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی
دانشگاه پیام نور مرکز تبریز با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه­ای تک­مرحله­ای به شیوة تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای اندازه­گیری مورد استفاده در این پژوهش عـبارتـند از: (1) پرسشنامة باورهای مـعرفت­شناختی (شـومر، 1990)، (2) پرسشنامة سبک­های تفکر (استرنبرگ، 1997)، و (3) پرسشنامه راهبردهای یادگیری (پینتریچ و دی گروت، 1990). در این پژوهش معدل دانشجویان به عنوان شاخص عملکرد تحصیلی در نظر گرفته شد و تحلیل رگرسیون چندگانه و آزمون همبستگی پیرسـون برای تحلیل داده­ها استـفاده شد. نتـایج نشان داد که دو متغیر باورهای معرفت­شناختی دانش ساده/ قطعی و راهبردهای یادگیری خودنظم­دهی پیش­بینی کننده­های معنی­داری برای عـملکرد تحـصیلی هستند. از این دو متـغیر، باورهای معرفت­شناختی دانش ساده/ قطعی ارزش بتای بالاتری در مقایسه با راهبرد­های یادگیری خود نظم­دهی داشت. بقیة متغیرها پیش­بینی­کننده معنی­داری نبودند. هر چند که برخی متغیرها، از جمله باورهای معرفت­شناختی یادگیری سریع/ ثابت و سبک تفکر قانونگذارانه ارتباط منفی معنی‌داری با عملکرد تحصیلی داشتتند. با این حال، وارد معادله­ی رگرسیون نشدند. این احتمال وجود دارد که این متغیرها به طور غیرمستقیم از طریق تاثیرگذاری بر سایر متغیرها عملکرد تحصیلی را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Epistemological Beliefs, Thinking Styles, and Learning Strategies on Academic Performance of Students

نویسنده [English]

  • Akbar Rezaei
چکیده [English]

The aim of this research is to study the relationship between epistemological beliefs, thinking styles, learning strategies with academic performance of Payame Noor University students of humanities. 231 psychology, education and social science students were selected randomly as a sample via monostage cluster sampling. Instruments included epistemological beliefs questionnaire (Schommer, 1990), thinking styles inventory (Sternberg, 1997), learning strategies questionnaire (Pintrich, & De Groot, 1990). Students average was used as dependent measure. Multiple regression analysis and Pierson correlation was carried out to analyze data. The results showed that epistemological beliefs simplicity/ certainty knowledge and self regulated learning strategies were the meaningful predictors factors of student academic performance. Compared to self-regulating learning strategies, epistemological beliefs of simplicity/ certainty knowledge had higher beta value. Other variables were not meaningful predictors. Even though, some of the variables such as epistemological beliefs of Fixed/ quick learning and legislative thinking style did have negative and meaningful correlation with academic performance, but they excluded from regression equation. There is a possibility that these variables indirectly affect academic performance through affecting other variables. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • epistemological beliefs
  • Thinking Styles
  • learning strategies
  • academic performance
  • students