دوره و شماره: دوره 15، شماره 60، اسفند 1399، صفحه 1-200 
رابطه تیپ های رفتاری و تصمیمات سرمایه گذاری با میانجی گری خودکارآمدی

صفحه 115-130

وحدت آقاجانی؛ عسگر پاک مرام؛ رسول عبدی؛ محمد نریمانی