دوره و شماره: دوره 15، شماره 60، زمستان 1399، صفحه 1-200 
2. رابطه حس انسجام و خوددلسوزی با بهزیستی تحصیلی : نقش میانجی خودآگاهی هیجانی

صفحه 18-31

فاطمه محمدی یوزباش کندی؛ شعله لیوارجانی؛ داوود حسینی نسب


10. رابطه تیپ های رفتاری و تصمیمات سرمایه گذاری با میانجی گری خودکارآمدی

صفحه 115-130

وحدت آقاجانی؛ عسگر پاک مرام؛ رسول عبدی؛ محمد نریمانی