دوره و شماره: دوره 15، شماره 59، آذر 1399، صفحه 1-221 
50 سال پژوهش در حوزه روان درمانی: یک بررسی علم سنجی

صفحه 87-108

افشین حمدی پور؛ هاشم عطاپور؛ سولماز زرداری


اثر بخشی کاربرد گیاهان در محیط آموزش و بازی بر پرورش خلاقیت کودک

صفحه 127-141

سونیا احمدزاده بهشتی؛ سعداله علیزاده اجیرلو؛ جلیل بابا پور؛ احمد حامی