رابطه‌ی سخت‌رویی، رضایت از زندگی و امید با عملکرد تحصیلی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور تهران

2 دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف این پژوهش مطالعه­ی رابطه­ی سخت­رویی، رضایت از زندگی و امید با عملکرد تحصیلی بود. برای رسیدن به این مهم 358 نفر (171 مرد و187 زن) دانشجوی مقطع کارشناسی با روش نمونه­­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای از دانشگاه ارومیه انتخاب شدند. برای سنجش سخت­رویی از پرسشنامه دیدگاه­های شخصی، رضایت از زندگی از مقیاس داینر و امید از مقیاس امید بزرگسالان اسنایدر استفاده گردید. جهت تحلیل نتایج، آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله­مراتبی به کار گرفته شد. یافته­ها نشان دادنـد که مـیان متغیرهای سخت­رویی و امید و مـیان مؤلفه­های تـعهد و کـنترل سخت­رویی با مؤلفه­های امید (کارگزار و گذرگاه) رابطه­ی مثبت و معنی­دار وجود دارد. علاوه بر این، بین سخت­رویی و رضایت از زندگی و امید و رضایت از زندگی رابطه­ی مثبت و معنی­دار به دست آمد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد، مؤلفه­ی کارگزار امید به تنهایی 31 درصد از تغییرات مربوط به رضایت از زندگی را تبیین می­کند پس از آن متغیرهای تعهد و گذرگاه به ترتیب بیشترین سهم را داشتند. علاوه بر این رضایت از زندگی به تنهایی قوی­ترین پیش­بین در تبیین عملکرد تحصیلی می­باشد.                                                               

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Hardiness, Life Satisfaction, and Hope with Academic Performance in University Students

نویسندگان [English]

  • Leila Shirmohammadi 1
  • Farzaneh Mikaeli Manee 2
  • Hossein Zaree 1
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between hardiness, life satisfaction and hope with academic performance. 358 (171 male and 187 female) students were selected randomly from Uromia University. TRhey competed three questionnaires including personal view survey, satisfaction with life scale and hope scale. To analyze the data pearson's correlation coefficient and multiple regression (step by step) were used. The results showed that there was a significant and positive correlation between hardiness (commitment and control) and hope (agency and pathways). Also, there was a significant and positive correlation between hardiness (commitment, control, challenge) and life satisfaction. Examining the relationship between hope (agency and pathways) and life satisfaction showed that there was a significant and positive correlation between them. To making clear life satisfaction through hardiness and hope, agency, commitment and pathways respectively have most contribution to predict the total score of life satisfaction, and to making clear academic performance through hardiness, life satisfaction and hope, life satisfaction have the most contribution to predict the total score of academic performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hardiness
  • Life satisfaction
  • Hope
  • academic performance
  • University student