اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکترخلیل اسماعیل پور

مشاوره گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?khalil-sma
khalil_smayahoo.com
+98-4133392085
0000-0001-6948-2077

h-index: 6