اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر جلیل باباپور خیرالدین

روانشناسی گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?babapourj
babapourjyahoo.com
+98-4133392097
0000-0001-9163-6386

h-index: 19