رابطة نگرانی از تصویر بدنی، ترس از ارزیابی منفی و عزت نفس با اضطراب اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش روانشناسی بالینی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطة نگرانی از تصویر بدنی، ترس از ارزیابی منفی و عزت نفس با  اضطراب اجتماعی بوده است. برای این منظور، 209 نفر از دانش آموزان دختر پایة دوم دبیرستان­های شیراز به پرسشنامه­های نگرانی از تصویر بدنی (لیتلتون و همکاران، 2005)  ترس از ارزیابی منفی (دلفی موسوی، 1380)، اضطراب اجتماعی (دلفی موسوی، 1380) و حرمت خود روزنبرگ (محمدی، 1384) پاسخ دادند. در این تحقیق، از روش آماری تحلیل رگرسـیون چـندگانه، به مـنظور تحلیل داده­ها اسـتفاده شـد که نتـایج زیـر را در پـی داشت: 1ـ متغیرهای عزت نفس و ترس از ارزیابی منفی، به ترتیب بهترین پیش­بینی­کنندة اضطراب اجتماعی بودند، متغیر نگرانی از تصویر بدنی، در پیش بینی متغیر وابسته سهم معناداری نداشت و بنابراین از معادله حذف گردید. 2ـ از بین دو خرده عامل نگرانی از تصویر بدنی، عامل نارضایتی از بدن،  توانست به طور معناداری، اضطراب اجتماعی را پیش­بینی کند. در مجموع، نتایج این تحقیق، نشان داد که متغیر عزت نفس بهترین پیش­بینی­کنندة اضطراب اجتماعی در دختران نوجوان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Among Body Image Concern, Fear of Negative Evaluation and Self-Esteem with Social Anxiety

نویسندگان [English]

  • Norollah Mohammadi 1
  • Marzieh Sajadinejad 2
چکیده [English]

    The purpose of  the present research, was to investigate the  relationship among body  image  concern,  fear  of  negative  evaluation and  self-esteem  with  social anxiety. Two  hundred  and  nine high school  girls,    responded  to  body  image  concern  inventory (Littleton et al, 2005), fear  of  negative  evaluation  scale (Dolfi Mousavi, 1380),  social  anxiety  scale (Dolfi Mousavi, 1380) and  Rosenberg' s  self-esteem  scale (Mohammadi, 1384). In  this  research,  in  order  to  do data  analysis,  multiple  regression  method  was used  and  results  showed  that: 1) "self-esteem" and  "fear  of  negative  evaluation" were  the  best  predictors  of  "social  anxiety", respectively  and  "body  image  concern" accompanied  by  them, had not  significant  contribute  in  prediction  of  dependent  variable; therefore, it was omitted from the equation. 2) Among  two  subscales  of "body image concern", body dissatisfaction factor could  significantly  predict  "social  anxiety".  Conclusively, the results of  this  research  showed  that  self-esteem  is  the  best  predictor  of  social  anxiety  in  adolescent  girls.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body Image Concern
  • Fear of Negative Evaluation
  • Self-Esteem
  • Social Anxiety