اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر زینب خانجانی

روانشناسی گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?khanjani
zeynabkhanjaniyahoo.com
+98-4133392085
0000-0002-6238-7648

h-index: 11