مقیاس هوش اجتماعی ترومسو: ساختار عاملی و پایایی نسخه فارسی مقیاس در جامعه‌ی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور مرکز تبریز

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی ساختار عاملی و پایایی نسخه فارسی مقیاس هوش اجتماعی ترومسو (TSIS) بود. در ابتدا این مقیاس به زبان فارسی برگردانده شد. پس از ترجمه­ی دوباره به زبان انگلیسی و مطابقت با نسخه­ی اصلی، شکاف­های موجود در ترجمه شناسایی و اصلاح شدند. در نهایت پس از اجرای مقدماتی و رفع اشکالات، پرسشنامه­ی نهایی بر دانشجویان گروه نمونه که شامل 413 نفر (304 زن و 109 مرد) از دانشجویان علوم انسانی دانشگاه پیام نور مرکز تبریز بودند، اجرا شد. در این پژوهش برای بررسی ساختار عاملی، تحلیل عاملی اکتشافی (EFA) با استفاده از روش مؤلفه­های اصلی و چرخش واریماکس بر روی 21 سؤال TSIS اجرا شد. بررسی نمودار اسکری، راه­حل سه عاملی را نشان داد. مانند خرده­مقیاس­های نسخه­ی اصلی این عوامل پردازش اطلاعات اجتماعی (SIP)، آگاهی اجتماعی (SA) و مهارت­های اجتماعی (SS) نامگذاری شدند. پایایی مقیاس هوش اجتماعی ترومسو با استفاده از روش­های بازآزمایی و همسانی درونی (آلفای کرانباخ) محاسبه شد. ضریب پایایی آلفای کرانباخ برای کل مقیاس 75/0 و برای خرده­مقیاس پردازش اطلاعات اجتماعی، مهارت­های اجتماعی و آگاهی اجتماعی به ترتیب برابر 73/0، 66/0 و 64/0 به دست آمد. همچنین ضریب پایایی بازآزمایی برای کل مقیاس 81/0 و برای خرده­مقیاس­های پردازش اطلاعات اجتماعی، مهارت­های اجتماعی و آگاهی اجتماعی به ترتیب برابر 76/0، 86/0 و 66/0 بود. ضریب آلفای کرانباخ و بازآزمایی نشان داد که پایایی هر یک از عامل­ها در سطح قابل قبول می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Tromsø Social Intelligence Scale: Factorial Structure and Reliability of the Persian Version of Scale in the Students Population

نویسنده [English]

  • Akbar Rezaie
چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the factorial structure and reliability of persian version of the Tromsø Social Intelligence Scale (TSIS). First, the scale was translated into Farsi. Then, it was retranslated into English and compared with the original version to find and correct the gaps between  the translated version and the original version. Finally, after the pilot study and resolving the mistakes, the final questionnaire was carried out for sample group including 413 students studying in Humanities in Tabriz Payame Noor University (304 female, 109 male). In this study, Exploratory Factor Analysis (EFA) was conducted on the 21 items of the TSIS, using a Principle Component Analysis, with Varimax Rotation. Investigation of Scree plot showed three factor solutions. As in the original scale, these factors were called Social Information Processing (SIP), Social Skills (SS) and Social Awareness (SA). The reliability of the Tromsø Social Intelligence Scale was calculated by internal consistency (cronbach’s alpha) and test- retest methods. Cronbach's Alpha coefficient was 0.75 for the whole scale and 0.73, 0.66 and 0.64 for SIP, SS and SA, respectively. Also Test- retest reliability coefficient was 0.81 for the whole scale and 0.76, 0.86 and 0.66 for SIP, SS and SA, respectively. Cronbach's Alpha and test- retest coefficient showed that reliability of factors is acceptable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Intelligence
  • factorial structure
  • reliability