اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر تورج هاشمی نصرت آباد

روانشناسی تربیتی گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?t.hashemi.n.a
tourajhashemiyahoo.com
+98-4133392083
0000-0002-8353-6104