اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مصطفی زارعان

روانشناسی بالینی گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

yashamcenter.com/Therapist/zarean/
zareantabrizu.ac.ir
+98-4133392098
0000-0003-3451-9292

h-index: 7