اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر مجید محمودعلیلو

روانشناسی بالینی گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?aliloo
alilou_647yahoo.com
+98-4133392073
0000-0002-7690-196X

h-index: 11