اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر منصور بیرامی

روانشناسی تربیتی گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?mansour
dr.bayramiyahoo.com
+98-4133392083
0000-0002-5015-2585