اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر بهروز دولتشاهی

روانشناسی بالینی گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران

clinpsy.uswr.ac.ir/index.jsp?pageid=2991
dolatshaheeyahoo.com
09122890655
0000-0003-2230-9562

h-index: 17  

https://clinpsy.uswr.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=13&pageid=2991