دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، بهمن 1387 

مقاله پژوهشی

مقایسة ویژگی‌های شخصیتی افرادHIV مثبت معتاد با گروه سالم

صفحه 1-15

اکرم ارجی؛ عباس بخشی‌پور رودسری؛ مجید محمودعلیلو؛ بهرام صمدی‌راد


بررسی حافظة خودسرگذشتی بیش‌کلی‌گرا و تأخیر زمانی در بازیابی خاطرات در افراد افسرده و مضطرب

صفحه 123-138

تورج هاشمی؛ مجید محمودعلیلو؛ منصور بیرامی؛ معصومه اسماعیلی؛ اکرم ارجی