تنشگرهای تحصیلی و واکنش‌ها به تنشگرهای تحصیلی: آزمون اثر میانجیگر سبک-های مقابله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

2 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی

چکیده

با هدف بررسی اثر میانجیگر سبک­های مقابله در رابطه بین تنشگرهای تحصیلی و واکنش­ها به تنشگرهای تحصیلی, 419 دانشجو (166 پسر و 253 دختر) به پرسشنامه تنیدگی دوران دانشجویی (SLSI؛ گادزلا, 1991؛ نقل از گادزلا و بالوگلو, 2001) و پرسشنامه مقابله با موقعیت­های تنیدگی­زا (CISS؛ اندلر و پارکر, 1990) پاسخ دادند. به منظور ارزیابی روابط بین متغیرهای مکنون و اندازه­گیری شده در الگوی مفهومی, از مدل­یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که در هر دو الگو, تنشگرهای تحصیلی با واکنش­ها به تنشگرها رابطه مثبت و معنی­دار؛ با سبک مقابله مساله­مدار رابطه منفی و معنی­دار و با سبک مقابله هیجان­مدار رابطه مثبت و معنی­دار دارد. همچنین, نتایج نشان داد که رابـطه بین تـنشگرهای تحـصیلی و واکنـش­ها به تنـشگرها از طریق سـبک­های مـقابله مساله­مدار و هیجان­مدار میانجی‌گری شد. در هر دو الگو، تمام وزن­های رگرسیونی از نظر آماری معنادار بوده و متغیرهای پیش­بینی­کننده الگو، 75/0 از واریانس واکنش­ها به تنشگرهای تحصیلی را تبیین کردند. نتایج پژوهش حاضر, بر ضرورت بازشناسی نقش میانجیگر سبک­های مقابله در بررسی رابطه بین تنشگرهای تحصیلی با تنیدگی (مساله­مدار و هیجان­مدار) و واکنش‌ها نسبت به تنشگرهای تحصیلی تاکید می کند. تلویحات برای روان شناسان تربیتی بحث می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Academic Stressors and Reactions to Stressors: Testing the Mediating Effects of Coping Styles

نویسندگان [English]

  • Fariborz Geravand 1
  • Omid Shokri 2
چکیده [English]

This study examined the mediating effect of coping styles on the relationship between academic stressors and reactions to stressors. On a sample consisting of 419 students (166 male 235 female) were administrated the Student-Life Stress Inventory (SLSI) and the Coping Inventory for Stressful Situation (CISS). Structural equation modeling was used to assess the relationships among latent and measured variables in the conceptual model. In the both models, results indicated that there is a significant positive correlation between academic stressors and reactions to stressors and emotion-oriented coping style. A significant negative correlation was found between academic stressors and task-oriented coping style. Results also indicated that the relationship between academic stressors and reactions to stressors by task and emotion oriented coping styles is mediated. All of the regression weights in the both models were statistically significant, and models' predictors accounted for 75% of the variance in reaction to stressors. The findings emphasize the need to recognize the mediating role of coping styles in examining relationship between academic stressors and reactions to stressors. Implications of these results are discussed for educational psychologists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Stressors
  • Reactions to Stressors
  • Coping styles
  • Mediator
  • Structural equation modeling (SEM)