رابطة بین ادراک از محیط یادگیری ساختن‌گرای اجتماعی، سبک‌های تفکر با رویکرد عمیق به یادگیری و بازده‌ها یا پیامدهای یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری در روانشناسی؛ عضو هیات علمی دا نشگاه تربیت معلم سبزوار

2 استاد دانشگاه تربیت معلم تهران

3 دانشیار دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده

هدفِ این مطالعه بررسی رابطة بین ادراک دانشجویان از محیط یادگیری ساختن­گرای اجتماعی با سبک­های تفکر،  رویکردهای یادگیری و بازده­ها یا پیامدهای یادگیری در آنها است. این مطالعه یک مطالعة همبستگی است که از تحلیل مسیر و تحلیل رگرسیون سلسه مراتبی بهره می­برد تا تاثیر تفاوت سبک­های تفکر و رویکردهای یادگیری را در ارتباط بین ادراک از محیطی یادگیری ساختن­گرای اجتماعی و پیامدهای یادگیری مورد بررسی قرار دهد. آزمودنی های تحقیق حاضر277 نفر از دانشجویان دانشکده­های فنی مهندسی، ریاضیات، و علوم پایة دانشگاه فردوسی مشهد به تعداد 193 دختر و 84  نفر پسر بودند. این مطالعه نشان داد که ادراک دانشجویان از محیط یادگیری ساختن­گرای اجتماعی با بازده­ها یا پیامدهای یادگیری آنها در ارتباط است و دانشجویان دارای سبک تفکر و رویکرد یادگیری متفاوت با وجود داشتنِ ادراک ساختن­گرایی اجتماعی از محیط یادگیری، نتایج یادگیری متفاوتی را بروز خواهند داد. نتایج این مطالعه نشان دادند که هرچند محیط یادگیری ساختن­گرای اجتماعی در کلاس درس، برای کلیة دانشجویان، محیط مطلوبی است و بر بازده­ها یا پیامدهای یادگیری آنها تاثیر به­سزایی می­گذارد، اما دانشجویان دارای سبک تفکر نوع 1 و همچنین دارای رویـکرد عمیق به یادگـیری از چنین محیطی بهرة بیشتری می­برند و به نتایج یادگیری بهتری می­رسند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Perception or Social Constructive Learning Environment and Thinking Styles with Deep Approach to Learning and Learning out Comes

نویسندگان [English]

  • Mohammad Yamini 1
  • Parvin Kadivar 2
  • Valiollah Farzad 3
  • Alireza Moradi 3
چکیده [English]

Goals: The goals of this study are to examine the relationships between students' perception of social constructive learning environment with their thinking style, learning approach and learning outcomes.
Methodology: This study is a correlational study which uses regression and path analysis to find the effect of differences in learning style and learning approach in the relationship between students' perception of social constructive learning environment and learning outcomes. The number of students who participated in this study was 277 students of mathematics, science, and engineering in the University of Mashhad. Among these subjects were 193 female and 84 male students.
Findings: This study shows that student's perception of learning environment are related to their learning outcomes, and students with different learning style and learning approach, despite perceptions of social constructive learning environment, show different learning outcomes.
Results: The results of this study indicated that although the social constructive learning environment is a satisfying environment for the students and can influence their learning outcome, students with learning style 1 and deep learning approach, reach better learning outcomes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thinking style
  • Learning approach
  • Learning outcome
  • Perception of social
  • Constructive Learning environment