مقایسه ابعاد شخصیت، تیپ C و راهبردهای مقابله‌ای در افراد مبتلا به سرطان و عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه ابعاد شخصیتی، تیپ C و راهبردهای مقابله­ای بیماران مبتلا به سرطان با افراد سالم صورت گرفت. نمونة این پژوهش شامل 100 نفر (50 بیمار سرطانی و 50 فرد سـالم) بود که به روش نـمونه­گیری در دسترس انـتخاب شدند. گـروه سـالم از نـظر ویژگی­های جمعیت­شناختی (سن، جنسیت و میزان تحصیلات) با گروه بیمار همتا شدند. جهت گردآوری داده­ها، از پرسشنامه شخصیتی آیزنک EPQ-RS ، پرسشنامه تیپ شخصیتی C و پرسشنامه راهبردهای مقابله­ای لازاروس و فولکمن استفاده شد. تحلیل داده­ها به روش تحلیل واریانس چندگانه (MANOVA) انجام گرفت. یافته­های پژوهش نشان دادند که نمره­های گروه بیمار در بعد روان­آزرده­گرایی، برون­گرایی (01/0>P)، روان­پریش­گرایی، تیپC (05/0>P) و راهبرد مقابله­ای هیجان­مدار (01/0>P) به طور معنی­داری بیشتر از گروه سالم است. همچنین براساس نتایج به­دست آمده، بین دو گروه در راهبرد مقابله­ای مسأله­مدار، تفاوت معنی­داری وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of Personality Dimensions, Type C and Coping Strategies in Cancer Patients and Normal Groups

نویسندگان [English]

  • Mansour Bayrami 1
  • Fatemeh Nemati Sogolitappeh 2
چکیده [English]

The aim of this research was comparing the personality dimensions, type C and coping strategies in cancer patients and normal groups. The sample of this study consist of 100 participants (50 cancer patients and 50 without cancer). They were selected by using the stratified random sampling method. The normal groups were matched with the cancer group concerning the demographic characteristics (age, sexuality and education). Participants were asked to complete the Eysenck’s personality questionnaire, type C and coping style inventories. Analysis of the data was based on the multiple- analysis of variance (MANOVA). The results revealed that neuroticism, extroversion (P<0/01), psychoticism, type C (P<0/05) and emotional-focused coping(P<0/01) scores of cancer patients significantly were higher than non-cancer individuals. Also, the results revealed that there was no significant difference between both group in problem solving coping.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality dimensions
  • Type C
  • Coping style
  • Cancer