مقایسة ویژگی‌های شخصیتی افرادHIV مثبت معتاد با گروه سالم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد در روانشناسی بالینی

2 استادیار دانشگاه تبریز

3 دانشیار دانشگاه تبریز

4 استادیار پزشکی قانونی

چکیده

هدف این پژوهش، مقایسه ویژگی­های شخصیتی افرادHIV  مثبت معتاد با افراد سالم است. نـمونه این پژوهش شامل 100 نفر (50 نفر بیمارHIV  مثبت معتاد،50 نـفر آزمودنی سالم) است که به روش نمـونه­گیری در دسترس انتخاب شـدند. گروه سالم از نظـر ویژگی­های جمعیت­شناختی با گروهHIV+  معتاد همتاسازی شدند سپس مقیاس هیجان­خواهی زاکرمن (فرم پنجم) بر روی آزمودنی­ها اجرا گشت. داده­ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس چندمتغیره (MANOVA) تحلیل گردید. یافته­های پژوهش نشان دادند که دو گروه در همه ویژگی­های شخصیتی با یکدیگر تفاوت معنادار دارند (P<0/000). نتیجه پژوهش نشان داد که ویژگی شخصیتی ویژه­ای (نمره بالا در بعد نوروتیسزم و نمرات پایین در ابعاد شخصیتی با وجدان بودن، توافق­پذیری، برونگرایی و گشودگی در مقابل تجربه) وجود دارد که افراد به مشکلاتی چون آلودگی به ویروسHIV   و اعتیاد آسیب­پذیر می­کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ویژگی شخصیتی، اعتیاد،HIV.

نویسندگان [English]

  • Akram Arji 1
  • Abbas Bakhshipour Roudsari 2
  • Majid Mahmoud Aliloo 3
  • Bahram Samady Rad 4
چکیده [English]

The purpose of this research was to compare personality traits in HIV positive addicted patients and normal group. The sample in this study consists of 100 Participants (50 HIV+ addict and 50 normal group). They were selected by using the stratified sampling method. The normal groups were matched with the HIV positive addicted patients concerning the demographic characteristics. Participants were asked to complete the sensation seeking Inventory form V (SSS). Analysis of the data was based on the multiple-analysis of variance. The results revealed that there was significant difference between HIV positive addicted patients and normal group in personality traits score. It can be concluded, there is personality pathways (high neuroticism score and low scores in extraversion, openness, agreeableness and conscientiousness) to HIV infection and addiction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality traits
  • Addict
  • HIV