رتبه‌بندی و تعیین مهم‌ترین آسیب‌های ازدواج در بین زوجین شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاورة خانواده

2 استادیار گروه مشاورة دانشگاه اصفهان

3 دانشیار گروه مشاورة دانشگاه اصفهان

چکیده

هـدف این پژوهش، رتبـه­بندی و تعیین مهم­ترین آسیب­های ازدواج زوجین شهر اصفهان است. این پژوهش توصیفی- پیمایشی از نوع همه­گیرشناسی است. نمونة تحقیق500 نفر از افراد متأهل مراجعه­کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر اصفهان در سال 1385 بودند که به صورت نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب شدند. از این تعداد، 405 نفر زن و 95 نفر مرد بودند. ابزار تحقیق، پرسشنامة محقق ساختة آسیب­شناسی ازدواج بود. این پرسشنامه با 231 سؤال و در قالب 26 خرده مقیاس، آسیب­های ازدواج را می­سنجد. برای تعیین پایایی آزمون از آلفای کرونباخ استفاده شد. آلفای کرونباخ کل آزمون 98/0 محاسبه شد. داده­ها بوسیله  نرم­افزار آماری SPSS و با استفاده از روش­های آمار توصیفی شامل جداول فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی شامل آزمونt  تک­متغیری  تحلیل شد. نتایج به­شرح زیر می­باشد:
سه گروه از ازدواج­های فاقد آسیب، در معرض آسیب و آسیب­دیده برمبنای انحراف معیار از هم تشخیص داده شد. 2/84 درصد افراد در گروه ازدواج­های فاقد آسیب با  نمرة کمتر از یک انحراف معیار، 4/11 درصد افراد در گروه ازدواج­های در معرض آسیب با  نمرة یک تا دو انحراف معیار و 4/4 درصد افراد در گروه ازدواج­های آسیب­دیده با نمرة بیشتر از دو انحراف معیار قرار گرفتند. آسیب­های زناشویی در این سه گروه بر حسب درصد فراوانی رتبه­بندی شد. در ازدواج­های فاقد آسیب و در معرض آسیب، "مشکلات ارتباطی با همسر و الگوهای ارتباطی" در صدر جدول قرار داشت. در ازدواج­های آسیب دیده، "مشکلات رفتاری با همسر و مشکلات عاطفی" از بالاترین رتبه برخوردار بود. از میان حیطه­های مختلف آسیب­های زناشویی، به­طور کلی، شش حیطة: "مشکلات رفتاری با همسر"،"مشکلات عاطفی"، "تفاوت ویژگی­های شخصیتی زوجین"، "مشکلات مربوط به اوقات فراغت"، "مشکلات ارتباطی" و "الگوهای ارتباطی"  مهم­ترین آسیب­های روابط زناشویی زوجین در شهر اصفهان شناخته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Classification and Identification of the Most Important Marriage Pathologies between Couples in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Farahnaz Rahmatollahi 1
  • Maryam Fatehizadeh 2
  • S.Ahmad Ahmadi 3
چکیده [English]

The aim of this research was to classify and recognize of the most important marital problems in Isfahan. This survey research is an epidemiologic study. The samples were included 500 married people (405 women & 95 men) selected as cluster sampling from those who refered to medical centers in Isfahan in 2006. The research instrument was a researcher-made questionnaire with 231 questions, in the form of 26 micro scales to evaluate all aspects of marital problems. The Cronbach coefficient Alpha of the questionnaire was 0.98. The data were analyzed by SPSS soft ware. The methods analyze of this research are descriptive statistics (frequency, percentage, mean & standard deviation) and inferential statistics (one sample T test). The results were as follows:                    
Three marriage groups that called:, "without problem", "faced to problem" and "with problem" were recognized, according to standard deviation.84/2% of the sample were without problem group. This group had a score less than one standard deviation.11/4% of the sample were faced to problem group. This group had a score between one and two standard deviation.4/4% of the sample were with problem group. This group had a score more than two standard deviation. The marital problems in these groups were ranked according to frequency percentage. In without problem and faced to problem groups, the "communication problems" and "communication models" had the highest rank. In with problem group, the "behavior problems with the partner" and "emotional problems" had the highest rank. Among different domains of marital problems,6 domains including: "behavior problems with the partner", "emotional problems", "difference in personality characteristics", "problems related to having time out", "communication problems" and "communication models" were recognized as the most important marital problems among couples in Isfahan.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital pathology
  • without problem marriage
  • Faced to problem marriage
  • with problem marriage