دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، اردیبهشت 1387 
بررسی رابطة هوش هیجانی با احساس غربت و سلامت عمومی دانشجویان

صفحه 135-151

ابوالقاسم یعقوبی؛ مهران فرهادی؛ نیکزاد قنبری؛ کیوان کاکابرایی